Solar Smart (PUMP) ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ <>โซล่าเซลล์<>

SOLARTECH CENTER Ltd.

หจก.โซล่าเทคเซ็นเตอร์

ขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรของ

ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ

1. ระบบสูบน้ำโดยใช้ปั๊ม DC

 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มจุ่ม
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มชัก
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มหอยโข่ง
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มแรงดันสูง
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มซับเมิส

2. ระบบสูบน้ำโดยใช้ปั๊ม AC

 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ  ใช้กับปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มซับเมิส 1 เฟส 220v
  • ปั๊มขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ  ใช้กับปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มซับเมิส 3 เฟส 220v
  • ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า 3 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 
ชุดที่ 1 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส
ชุดที่ 2 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส


ชุดที่ 3 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส

ชุดที่ 4 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส


ชุดที่ 5 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส
...................................................................................................................................................................


ตัวอย่างการใช้งานจริงจากลูกค้าเรา
เดือนสิงหาคม ปี 2559


 • ที่ อบต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 2 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ 20 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • ปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัวเดือนกรกฎาคม ปี 2559


 • ที่ บ้านคลองสมบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน
เดือนกรกฎาคม ปี 2559

 • ที่ บ้านโนนงิ้ว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนกรกฎาคม ปี 2559

 • ที่ บ้านหนองตานา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้าา 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนกรกฎาคม ปี 2559


 • ที่ บ้านหนองมะเขือ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนมิถุนายน ปี 2559

 • ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนมิถุนายน ปี 2559

 • ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 8 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนมีนาคม ปี 2559

 • ที่ วัดถ้ำแสงธรรม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • ส่งน้ำบาดาลขึ้นเขาสูง 90 ม.ขนาดท่อ 1 ¼.”เดือนมีนาคม ปี 2559


 • ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำอ่างเก็บน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดประปาหมู่บ้านระยะทาง 2 กม.เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

 • ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

 • ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน


เดือนพฤศจิกายน ปี 2558


 • ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำเดือนมิถุนายน ปี 2558

 • ที่ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาเดือนพฤษภาคม ปี 2558

 • ที่ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำอ่างเก็บน้ำเข้าสู่ระบบเกษตรหมู่บ้านระยะทาง 2 กม.


เดือนกันยายน ปี 2557

 • ที่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 80 วัตต์ 36 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำอ่างเก็บน้ำเข้าสู่ระบบเกษตรหมู่บ้านระยะทาง 2 กม.


โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
โซ ล่า เซลล์ สูบ น้ำ บาดาล
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ 12v
ปั๊มชักโซล่าเซลล์1 ความคิดเห็น:

solartech center Ltd. กล่าวว่า...

ติดต่อสอบถามเรื่องการใช้งานหรือการติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ ตรงนี้ได้เลย..นะคะ
หรือทาง Line id : @solartechcenter

บทความที่ได้รับความนิยม