Solar Smart (PUMP) ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ <>โซล่าเซลล์<>

SOLARTECH CENTER Ltd.

หจก.โซล่าเทคเซ็นเตอร์

ขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรของ

ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ

1. ระบบสูบน้ำโดยใช้ปั๊ม DC

 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มจุ่ม
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มชัก
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มหอยโข่ง
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มแรงดันสูง
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ ใช้กับปั๊มซับเมิส

2. ระบบสูบน้ำโดยใช้ปั๊ม AC

 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ  ใช้กับปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มซับเมิส 1 เฟส 220v
  • ปั๊มขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 
 • โซล่าเซลล์สูบน้ำ  ใช้กับปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มซับเมิส 3 เฟส 220v
  • ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า 3 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 
  • ปั๊มขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 
ชุดที่ 1 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส
ชุดที่ 2 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส


ชุดที่ 3 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส

ชุดที่ 4 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส


ชุดที่ 5 : ปั๊มน้ำ AC 220v ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส
...................................................................................................................................................................


ตัวอย่างการใช้งานจริงจากลูกค้าเรา
เดือนสิงหาคม ปี 2559


 • ที่ อบต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 2 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ 20 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • ปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัวเดือนกรกฎาคม ปี 2559


 • ที่ บ้านคลองสมบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน
เดือนกรกฎาคม ปี 2559

 • ที่ บ้านโนนงิ้ว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนกรกฎาคม ปี 2559

 • ที่ บ้านหนองตานา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้าา 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนกรกฎาคม ปี 2559


 • ที่ บ้านหนองมะเขือ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 10 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนมิถุนายน ปี 2559

 • ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนมิถุนายน ปี 2559

 • ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 8 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนมีนาคม ปี 2559

 • ที่ วัดถ้ำแสงธรรม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • ส่งน้ำบาดาลขึ้นเขาสูง 90 ม.ขนาดท่อ 1 ¼.”เดือนมีนาคม ปี 2559


 • ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำอ่างเก็บน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดประปาหมู่บ้านระยะทาง 2 กม.เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

 • ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

 • ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 16 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน


เดือนพฤศจิกายน ปี 2558


 • ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำเดือนมิถุนายน ปี 2558

 • ที่ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มซับเมิสขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำบาดาลขึ้นถังเก็บน้ำประปาเดือนพฤษภาคม ปี 2558

 • ที่ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 วัตต์ 9 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำอ่างเก็บน้ำเข้าสู่ระบบเกษตรหมู่บ้านระยะทาง 2 กม.


เดือนกันยายน ปี 2557

 • ที่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
 • ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายปั๊มไฟฟ้าจำนวณ 1 ตัว
 • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 80 วัตต์ 36 แผง
 • จ่ายปั๊มหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลท์ 1 ตัว
 • สูบน้ำอ่างเก็บน้ำเข้าสู่ระบบเกษตรหมู่บ้านระยะทาง 2 กม.


โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
โซ ล่า เซลล์ สูบ น้ำ บาดาล
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ 12v
ปั๊มชักโซล่าเซลล์Solar Smart Home (ON GRID) ให้โซล่าเซลล์ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ท่าน <> ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ <>

เหมาะสำหรับสถานที่มีไฟฟ้าใช้ ต้องการประหยัดค่าไฟ หรือลดค่าไฟฟ้า


          ข้อดีของระบบโซลาร์รูฟออนกริด บ้านที่ติดตั้งระบบออนกริด จะมีแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจาก Solar Cellระบบไฟที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยไม่ใช้แบตเตอรี่จุดด้อยของระบบออนกริด ระบบไฟจะไม่สามารถใช้งานกลางคืนได้ กลางคืนจะใช้ไฟจากการไฟฟ้า สำหรับตอนกลางวัน หากไฟจากการไฟฟ้าดับลง อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงานไปด้วย ถึงแม้ว่า Solar Cellยังสามารถผลิตไฟได้ก็ตาม เพื่อป้องกันไฟย้อนไปดูดเจ้าหน้าที่ ที่กำลังซ่อมบำรุง การใช้งานระบบนี้ เหมาะสำหรับสถานที่มีไฟฟ้าใช้ ต้องการประหยัดค่าไฟ หรือลดค่าไฟฟ้า และไม่ควรติดตั้งตัวใหญ่เกินการใช้งาน เนื่องจากไฟที่เหลือใช้ จะจ่ายคืนให้กับการไฟฟ้า (นำไปขายให้บ้านอื่น) ทางการไฟฟ้าจะไม่คำนวณเงินคืนให้ แต่จะคิดเงินเฉพาะส่วนที่เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าSolar Smart Home (HYBRID) บ้านยุดใหม่ใช้ไฟจาก 1.)โซล่าเซลล์เป็นหลัก 2.)แบตเตอรี่สำรอง 3.)การไฟฟ้าเมื่อจำเป็น

เหมาะสำหรับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีไฟฟ้าใช้

          ข้อดีของบ้านที่ติดตั้งระบบโซลาร์โฮมไฮบริด ระบบไฟใช้งานได้ตลอด 24 ชม. เนื่องจากมีแบตเตอรี่เก็บสำรองไฟ สามารถใช้งานได้แม้ว่าไม่มีไฟจากการไฟฟ้า หากสถานที่ติดตั้งมีไฟจากการไฟฟ้า หรือจากเครื่องปั่นไฟ ก็สามารถนำมาต่อในช่อง AC input สามารถเซ็ตระบบ เพื่อช่วยชาร์ตแบตเตอรี่ยามแบตเตอรี่ไฟอ่อน หรือสามารถจะบายพาสไปใช้โดยตรง เมื่อแบตเตอรี่หมด

ระบบไฮบริด จึงเหมาะกับสถานที่สำคัญ ที่ไฟดับบ่อยแต่ต้องการมีไฟใช้ หรือสถานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ห้องเย็น ห้องฉุกเฉิน และหากไม่มีไฟจากโซล่าเซลล์เช่น กรณีฝนตกตลอด ยังใช้ไฟจากการไฟฟ้าในการชาร์ต หรือใช้งานได้ หรือกรณีมีแดดจัด ก็ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ ในการชาร์ตและใช้งาน อินเวอร์เตอร์จะจัดการระบบอัตโนมัติ

การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นฟที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ต้องการผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า จะดีกว่าระบบ Off-Grid ธรรมดา เพราะสามารถใช้เครื่องปั่นไฟเข้ามาช่วยได้ยามไม่มีแดด หรือใช้ไฟจากการไฟฟ้ามาต่อ หรือใช้กับสถานที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ต้องการเก็บไฟตอนกลางวันไปใช้งานกลางคืนSolar Smart Home (OFF GRID) ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ใช้แบบ 100%

เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  ผลิตไฟฟ้าใช้เอง                ข้อดีของบ้านที่ติดตั้งระบบโซลาร์โฮมออฟกริด สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็นสถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้ว การฟลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซล่าเซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบ DC ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากัน หรือสามารถแปลงไฟฟ้า ด้วยอินเวอร์เตอร์ จากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ตามบ้านเรือน ขนาด 220V ได้
การต่อแบบระบบนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไป ใช้กับบ้านพักอาศัยที่ห่างไกลผู้ผลิตไฟฟ้า ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง รวมทั้ง ประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ ที่ไม่ต้องการลากสายไฟฟ้า เพราะมีต้นทุนเรื่องสายไฟฟ้าที่มีราคาสูงได้อีกด้วย และปัจุบัน ราคาโซล่าเซลล์ ทุกวันนี้ก็ถูกกว่าเมื่อก่อนมากราคา


บทความที่ได้รับความนิยม